Fløtningskontrakt fra 1935

Fløtningskontrakt

Undertegnede tar paa sig fløtning i Levangerelva vaaren 1935 paa følgende betingelser:

Utrulling av alt tømmer som er fremdrevet til elva og nedfløtning fra Herolafossen til stopplensen i Granadammen. For dette arbeide betaler Fellesfløtningen i rund sum kr 700,- syvhundrekroner. Bommer i Finnkalldammen, Reistaddammen og stopplensen i Granadammen utlegges av Fellesfløtningen, derimot optaes disse og medfløtes sammen med det øvrige tømmer inklusivt i ovennevnte pris. Dessuten utlegger akkordtakerne en strykbom ved Elvebak omkostningsfritt og medfløter denne ved landrensningen.

Akkordtakerne skal ta nøie vare paa Fellesfløtningens materiel som kjettinger, baat, taug o.s. v. og efter endt bruk herav opsamle alt og bringe dette til Strømstad. Skade og bortkommet materiel erstattes efter vanlig verdi. Sprengstof er forbutt aa bruke under fløtningen.

Sykeforsikringspremier av alle slags er Fellesfløtningen uvedkommende. Det skal under hele fløtningen utvises forsiktighet og paapasselighet av og for mandskap, regulering av damvatn, fløtningsmateriel og langs elvens tilstøtende grundeierinteresser. Erstatningsplikt i saa maate paahviler akkordtakerne. Dessuten skal fløterne behandle tømret forsiktig, ikke ta ved av tømret, hugge unødig i stokker o.1. men se nøie efter at pjakser, spik brukt i fløtningsøiemed forsvarlig fjernes.

Efter slutrensk til Reistaddammen kan utbetales inntil kr 200,- som forskut paa fløtingen, slutopgjør saasnart fløtningen er ferdig og elven befaret og arbeidet godkjendt.For gjenliggende tømmer paa land eller i elva er akkordtakerne erstatningspliktig efter tømrets verdi.

Det forutsettes at L. Dalqvist paa vegne av akkordtakerne er arbeidsleder og bemyndiges til aa kvitere for forskut og opgjør.

Arbeidet begynner saa snart tømret er maalt og akkordtakerne har aa holde tilstrekkelig mandskap. Blir fløtningen ikke tilfredstillende utført kan Fellesfløtningen naarsomhelst og hvorsomhelst i vassdraget la fløtningen utføre paa akkordtakernes regning. Bruk av damvatten er omkostningsfridt for akkordtakerne, men er dette efter nærmere avtale med Fellesfløtningen. Forøvrig maa fløtningen drives konternuerlig med godt utnyttelse av fløtningsvatnet og tilendebringes paa kortest mulig tid.

Okkenhaug 29. april 1935.

LEVANGERELVENS FELLESFLØTNING.

Jentoft Munkeby

Som akkordtakere:

L. Dahlquist, Fr. Heirsaunet, M. Sagmo, O. Matberg