Om oss

Levanger Historielag ønsker å være et samlende forum for alle som interesserer seg for nær og fjern fortid i Levanger kommune.

På vår hjemmeside kan du lese om hva vi har å tilby og hvilke prosjekter vi arbeider med. Du vil finne ”smakebiter” fra vår rike lokalhistorie i tekst og bilder, og du kan opprette kontakt med kvalifiserte personer når det gjelder slektshistorie eller andre lokalhistoriske emner.

 
Har du historisk stoff i tekst eller bilder, er vi takknemlig om du vil dele det med oss.

Hilsen formannen 

Biblioteket er et naturlig samlingssted for lagets medlemmer. Her er det tilgang til kilder, kopimaskin, leseappart og pc’er.

 

 

 

 

 

Gamle aviser, Hallan-arkivet, Skogn Bygdeboknemnds arkiv og mye mer

Gamle aviser, Hallan-arkivet, Skogn Bygdeboknemnds arkiv og mye mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottar Røssing og Hans Munkeby

Ottar Røssing og Hans Munkeby ser på gamle bilder etter fotograf Bjerkan

 

VEDTEKTER FOR LEVANGER HISTORIELAG

Formål:

 1. Laget vil arbeide for å auke forståinga for samanhengen mellom fortid og nåtid, og dei verdier vi bør ta vare på for framtidige slekter.
 2. Laget vil arbeide for å samle og ta vare på skrifter og kulturminne som knytter seg til Levanger kommune, og legge dette til rette slik at flest mogleg kan ha nytte og glede av det innsamla materialet.
 3. Å vere til hjelp for folk og institusjonar som ønskjer å arbeide med lokale spørsmål som ligg innafor arbeidsområdet til laget.
 4. Å vere ein møtestad for dei som er interesserte i å kjenne sitt eige lokalsamfunn.
 5. Å hjelpe til med utgjeving av kulturhistoriske skrifter i den utstrekning laget har hjelpemidler til det.
 6. Historielaget kan ha underavdelinger som har særskilte arbeidsområder. Det skal settast opp særskilte reglar for slike avdelingar.

Medlemmer:

 1. Alle som betalar årspengar til laget blir medlemmar av det. Årsmøtet fastset medlemspengar.
 2. Laget står tilslutta Nord-Trøndelag Historielag.

Laget har årsmøte i tida januar/mars.

Årsmøtet:

 1. Det skal behandles:
 2. årsmeldinga frå styret
 3. rekneskapen
 4. arbeidsplan for neste år
 5. budsjett
 6. fastsette årspengar
 7. velje leder og 2 revisorer
 8. velje eit styre på 8 medlemmer. Funksjonstida er 2 år, slik at fire av dei står på valg kvart år.
 9. velje valnemnd på 3 medlemmer.
 10. Velje historielagets representanter til arkivrådet for den lokalhistoriske samlinga.

Årsmøtet skal innkallast med minst 14 dagars varsel.

 1. Ekstraordinært årsmøte skal haldast når 1/3 av medlemmene, eller styret ønskjer det.

Styret:

 1. Styret leier laget mellom årsmøta, og må velje nestleder, sekretær, kasserer og studieleder mellom styremedlemmene.

Styret bør være representert i alle utvalg

Styret bør ha eit arbeidsutvalg bestående av : Leder – nestleder, sekretær og studielederen.

Styret har møte annenkvar måned. Arbeidsutvalget har i tillegg møter når det er nødvending.

Styret nemner opp representanter til årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag, og 1 representant til representantskapet i Levanger Museum.

Styret er vedtaksført nå leder eller nestleder og fire andre styremedlemmer er til stades.

Oppløysing:

 1. Samlingar og anna materiell blir disponert av kulturstyret om laget

skulle bli oppløyst.