Forandring fryder!

Kulturminner kan i videste forstand defineres som muntlige, skriftlige og materielle overlevninger eller spor etter menneskelig virksomhet, både synlige og skjulte, på land så vel som under vann.

Denne definisjonen er svært vid. Ofte blir kulturminner brukt synonymt med materielle kulturminner, dvs. handfast spor på gravhauger, bygninger, andre anlegg, gjenstander og lignende.

Etter den siste revisjonen av kulturminneloven defineres kulturminner slik: ”Med kulturminner menes i denne lov alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til.”

Se også hele kulturminneloven.