Styremøte 3/12-2013

Styremøte i Levanger historielag på Levanger Bib., tysdag 3/12-13, klokka 1800. Underskrivne møtte.

Sak 43/13:  Boksalget
Ein må ha folk til å sitte på Mega for soksalg følgjande datoar: 6/12, 7/12, 13/12, 14/12, 21/12. Dette vart ordna.

Sak 44/13:  Årsmøtet; – tid og stad
Det vart drøfta om møtet skulle vera ein annan stad enn Hegle.
Vedtak: Tid/13. februar-14, kl. 1800. Stad/Museet/Frivillighetssentralen – dersom det er ledig. Nemndene må sende inn rapport innan 13/1-14.

Sak 45/13:  Arbeidsplan
Denne vart drøfta.
Vedtak: Vi tar saka opp på møtet som førebur årsmøtet.

Sak 46/13: Referat fra årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag
Johs. Vongraven attvald som vara. Liv Kjønstad nyinnvald i styret.

Boka godkjend.
Aa. Bjørgum Øwre (ref.), Johs. Vongraven, Øystein Bergsve, Arnhild Haugbotn, Liv S. Kjønstad, Sveinung Havik, Hågen Ven og Hilde Løvås.

 

Styremøte 8/10-13

Styremøte på Levanger Bibliotek.
Forfall: Hågen Ven og Åshild Bjørgum Øwre.


SAK 35/13: Medlemsblad nr. 2 for 2013.
J. Vongraven kontakter Reidun Johansen, Levanger kommune, om det er mulig å få trykketmedlemsbladet der frametter.

SAK 36/13: Turnemndas planer utover høsten.
Tur til Dora 14. november kl. 1800-2000. Annonse i Levanger-Avisa. Oppmøte på Dora. Turnemnda ansvarlig.

SAK 37/13: Do.
Møtekveld på Falstad 5. november m/orientering om Kvinnefangeutstillinga. Vi inviterer Frosta Historielag, Verdal Historielag og Saniteten i Levanger. Møte i styret før det åpne møtet. Annonseres sammen med turen til Dora. Turnemnda ansvarlig.

SAK 38/13: Hjemmesida vår.
J. Vongraven spør Espen om statistikk for hjemmesida.

Møteboka opplest og vedtatt.
Underskrevet av Sveinung Havik, Arnhild Haugbotn, Liv S. Kjønstad, Øystein Bergsve, Hilde Løvås og Johs. Vongraven.

Styremøte 3/9-13

Styremøte i Levanger historielag 3. september

Styret samlast denne dagen kl. 1700 på Holte for å sjå på den gamle smia. Deretter drog vi til Veieshøgda – og deretter til Svenngaard  for å sjå kyrkjene som stod der.
Kl. 1830 samlast  vi på «Skognstuene» for mat – og møte.

30/13:  ÅRBØKER
Falstadmuseet har fått ein del årbøker som gave. Vedtatt.

31/13:  NY REDAKTØR FOR HEIMESIDA
Da Margunn Amundsen har slutta som redaktør (takka av Arnhild Haugbotn frå    historielaget) treng vi ny redaktør. Sveinung Havik blir ny redaktør. I første omgang fram til årsmøtet.  Saka blir tatt opp da. 

32/13:  TUR TIL GEITE
Orientering fra turnemda ved Arnhild Haugbotn. Denne turen som var planlagt i             haust blir utsett til våren.

33/13:  AVDUKING AV MINNEPLATA RØVIK-KIRKA
15. september 2013 kl. 1400 (etter gudstenesta og ein prøver å få hornmusikken til å spele)

34/13:  FRAMLEGG OM MØTE/TURAR
1) Møte vedr. Stemmerettsjubileet.
2) Tur til Falstad
3) Tur til Falstad/Statsarkivet

God servering (karbonade evt. winerbrød)
Ein triveleg kveld.

Møteboka opplest og vedtatt.
Aashild Bjørgum Øwre, ref., Johs. Vongraven, Hilde Løvås, Hågen Ven, Øystein Bergsve, Arnhild Haugbotn, Liv S. Kjønstad og Sveinung Havik.

Styremøte 6/8-13

Styremøte på Levanger Bibliotek kl. 1800.
Forfall: Martin Granås, Liv S. Kjønstad. Underskrevne møtte.

Sak  25/13:  Røvik kirke.
Skiltet er ferdig. Det står att å finne dato. Datoen for avduking blir fastsatt i samråd med Eirik Bakken.

Sak  26/13  Heimesida.
Margunn Amundsen har sagt opp stillingen som redaktør for heimesida. Ein må akseptere dette. Styret meiner heimesida er så viktig at ein at ein prøver å få nokon til å ta over redaktøransvaret.

Sak  27/13: Befaring på Geite.
Torun Herje er spurt om fortelje/halde hist. foredrag om Geite, men har takka «nei». Turnemnda har spurt tidlegare eigar av garden, Ola Jørstad – som har sagt «ja» til å orientere.

Sak 28/13:  Åpent møte/medlemsmøte – ca. midten av sept.
Det er stemning for å ha eit medlemsmøte på Rinnleiret.
Vedtak: Rolf Vestvuj eller ein annan frå «Rinnleirets Venner» blir spurt om å orientere/fortelje.

Sak 29/13:  Årboka.
Antall. Kor mange skal vi trykke? Siste år vart det trykt 1100 eks. Vi har 94 i rest.
Vedtak: Vi trykker 1050 bøker for 2013.

Neste styremøte – 3. september – blir på Holte. Oppmøte kl. 1700.

Protokoll opplest og vedtatt.
Aa. Bjørgum Øwre, Sveinung Havik, Johs. Vongraven, Hilde Løvås, Øystein Bergsve, Arnhild Haugbotn og Hågen Ven.

 

 

 

Styremøte 2/7-2013

Styremøte i Levanger historielag på Levanger Bibliotek, 02.07.13 kl. 1800.


SAK 22/13: RØVIK KIRKE. SKILTING.
Prøver å få til arrangementet med avduking av skiltet i perioden 01-20.08.13.
J. Vongraven avklarer med sognepresten.

SAK 23/13:  HØSTARRANGEMENT.
J. Vongraven tar kontakt med Torunn Herje om foredrag og evt. guiding. Avklarer om det kan være muligheter for vær…?,(befaring) på Geite. Turnemnda jobber også med dette. Ola Jørstad mulig guide. Vurdere en liten sekvens med underholdning.

SAK 24/13:  KULTURMINNEDAGEN 2013.
Styret vedtar å ikke delta på dette i år.

 

Protokollen opplest og vedtatt:
Hilde Løvås, Johs. Vongraven, Øystein Bergsve, Hågen Ven, Arnild Haugbotn og Liv S. Kjønstad.

Styremøte 7/5-13

Styremøte på Forberg, Ytterøy kl. 1730.
Forfall: Martin Granås, Sveinung Havik.

Sak 19/13: Bevilgningssak, jfr. sak 14/13 i styremøte 4/4-13.
Vedtak: Styret er samde i å dekke utgifter Ola Indgaard har hatt samt påskjønning på kr. 5.000,-/ og gave (bokmerke i sølv).

Sak 20/13: Skilt på Røvik, bevilgning fra SMIL.
Styret var på befaring på Røvik og såg på plassen der skiltet er tenkt plassert. Ein har fått tildelt kr. 10.000 i SMIL-midler.

Sak 21/13: Sommertur i regi av historielaget.
Turmål og opplegg vart diskutert. Opplegget for årets tur er ikkje ferdig. Vi kjem tilbake til saka.

Fast møtedag vart bestemt til1. tysdag kvar månad.

Møteboka opplest og vedtatt.
Liv S. Kjønstad, Øystein Bergsve, Arnhild Haugbotn, Hågen Ven, Hilde Løvås, Johs. Vongraven og Aa. Bjørgum Øwre.

Styremøte 4/4-13

Styremøte i Levanger historielag 4. april kl. 1800 på biblioteket.

Meldt avbud: Martin Gravås, Hilde Løvås, Arnhild Haugskott.
Underskrivne møtte. Ola Indgaard var invitert til møtet.


SAK 14/13: STYRKING AV BUDSJETTPOST 7390 «TIL FRI BRUK»

Utsett sak frå møte12/3-13; SAK 13/13.
FRAMLEGG TIL VEDTAK:
Saka trekkes. Grunngiing: Årsavgift for leseapparatet vart avgløymd på årsmøtet, og kom derfor ikkje med i budsjettet. Vi fortsett med budsjettet slik det  vart vedtatt på årsmøtet. Styret brukar pengar til det som er nødvendig i tilfelle overforbruk så legg vi dette fram for neste ordinære årsmøte  2014.

SAK 15/13: NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG
Vårsamling på Snåsa 27. april  2013.
VEDTAK:
Sveinung Havik og Hågen Ven deltek.

SAK 16/13: ÅPENT MEDLEMSMØTE 17. APRIL 2013
VEDTAK: Tema: «Kulturarv på rot» v/Sveinung Havik og evt. Odd Håpnes.

SAK17/13: KULTURUKA; 5. – 9. JUNI 2013
VEDTAK: Emne: Fjellslått. Tidsp.: Under «Grønn Gate» – 8. juni. Ansv.: Ola Indgaard.

SAK 18/13: MØTEPLAN
Vi satsar på 2. tysdag kvar månad. Maimøtet blir 7. mai på Ytterøya. Ferje frå Levanger kl. 1645.

Møteboka opplese og godkjend.
Aashild Bjørgum Øwre, ref., Johs. Vongraven, Øystein Bergsve, Liv S. Kjønstad og Sveinung Havik.

Årsmelding 2012

Styret:

Leder: Johs Vongraven

Nestleder: Tormod Buran

Kasserer: Martin Granås

Sekretær: Aashild Bjørgum Øvre

Styremedlemmer:

Helge Bakken

Øystein Bergsve

Arnhild Haugbotn

Liv Kjønstad

Hågen Ven

Revisorer: Pål Kulås og Arild Buran

Valgnemnd:  Jon Steinar Munkeby, Paal Jonas Fostad og Anne Sofie Lullau.

Ola Indgaard er lagets forretningsfører. Han har også tatt seg av Heimesida under Margunn Amundsens  permisjon.

Redaksjonsnemnd: Helge Bakken, leder, Kåre H. Almåsbakk og Margunn Amundsen.

Registreringsnemnd: Kåre H.Amåsbakk, leder, Jon Steinar Munkeby, Hogne Heir, Øystein Bergsve, Liv Kjønstad og Ola Indgaard.

Salgsnemnd: Hågen Ven, leder, Jon Steinar Munkeby, Øystein Bergsve og Martin Granås.

Skriftstyre: Asbjørn Tingstad, leder, Helge Bakken, Toralf Granaune, Odd M. Tingstad og Solveig Otlo.

Tur- og arrangementsnemnd: Arnhild Haugbotn, leder, Anne Sofie Lullau, Sigrun Moe og Endre Tuff.

Slektsnemnd: Jan Kåre Løveng, leder, Birgit Reistad og Jon Steinar Munkeby.

Bygdaboknemnd: Johannes Vongraven, leder Sveinung Havik, kasserer/sekretær og Pål Kulås

VIRKSOMHETEN I 2012.

Helge Bakken skriver (på vegne av styret og signert Johannes Vongraven) i en artikkel i årbok 2012 om arbeidet i et historielag gjennom året. Sammen med det Helge fører i pennen  i Medlemsblad 2-2012 gir det et godt og fullstendig bilde av gjøremålene i året som gikk. Årsmeldingen skal nå flere enn de som har tilgang til årbok og medlemsblad så en må likevel gjenta noe av dette.

Styret har hatt 9 styremøter og har protokollert 46 saker. Vi har ved årsskiftet 203 medlemmer, hvorav 4 er æresmedlemmer.

Saken om demonstrasjonsanlegget for jernframstilling som gjennom flere år har vært en kronsak for historielaget fikk i 2012 en uventet, men god løsning.  En av ovnene som Ivar Berre m.medhjelpere i 30 år har gjort forsøk med, ble gjenoppbygd ved Finnkallbakken i Skogn. Sammen med god tilgjengelighet,  rikelig parkeringsplass og en stor solid ”gapahuk” danner de ved starten av oldtidsstien ”Far etter folk” en fin tilvekst til regionens kulturminner. Skogn Rotary har tatt ansvaret for vedlikeholdet. Tilskudd for dette fra Levanger Historielag, kr. 1500,- pr.år.

Som de fleste historielag skaffer Levanger Historielag seg inntekter ved hjelp av salg av egenproduserte årbøker. Vi har gjennom årene hatt ivrige og dyktige selgere som har skaffet oss inntekter slik at vi har hatt råd til å drive med mange samfunnsnyttige ting. Årboksalget går noe ned, noe som blir en viktig trend å snu for styret i laget.

Årboka for 2012 er etter manges mening en av de beste i rekken, kanskje den aller beste av mange gode.Skriftstyret som er ansvarlig for produksjonen skal ha stor ros for glimrende arbeid.

I året som gikk var det 50 år siden storkommunen  (unntatt Ytterøy som kom litt senere) innledet samarbeidet. Levanger Historielag var så vidt vites det eneste laget som markerte dette. 20 mars hadde vi markeringsmøte i kommunestyresalen. Vårt medlem Marit Svarva Henriksen var formannskapsmedlem i Skogn kommunestyre ved forberedelsene til sammenslåingen, og Jarle Kregnes (også medlem) fortalte om sine minner om begivenheten.

Kregnes ble vel litt senere ansatt ved teknisk etat i storkommunen.

Historielaget satte seg som mål for litt siden å markere de gamle kirkestedene på Hallan i

Markabygda og på Reistad (Redulfstad) i Frol. Landslaget for lokalhistorie (10 000). Landbrukskontoret i samkommunen (SMIL-midler- 10 000) Levanger kommuneskoger (5000), og Levanger Rotary (2000) støttet prosjektet. Ved hjelp av disse midlene og noe av egen kasse fikk Historielaget satt opp flotte minnetavler på Reidulfstad og på Hallan. Avdukingen ble foretatt av de respektive sogneprestene i forbindelse med gudstjeneste i Markabygda  og  en andaktsstund på Reidulfstad.

Under kulturuka i juni ønsket kultursjefen en samling om Halssteinborgen med historielaget som arrangør. Vi startet med en svært godt besøkt guiding oppe på borgområdet med Ingvild Ystgaard som midtpunkt. Hun fortalte bl.a. om resultatet av utgravingene på toppen av Borgen året før, der det bl.a. ble funnet båtnagler. Arkeolog Ystgaard er vel en av de som vet mest om virksomheten som i fjerne tider foregikk her, og hun makter å levendegjøre den sparsomme viten om denne delen av vår historie .

Levanger Historielag bør ha et særskilt ansvar for å skaffe opplysninger om Borgen, og å gjøre disse kjent for så mange som mulig. Halssteinborgen er juvelen i de eldre kulturminnene i området. Myndighetene (fylkeskommunen) har lovet å legge frem en skjøtselsplan for borgområdet med sikte på å gjøre borgen synlig fra byen og fra Geite.

Kulturminnedagen hadde i 2012 ”møteplasser” som tema. Det har vært forskjellige plasser som gjennom tidene har fungert som plasser der unge og gamle såg det naturlig å møtes. Møtes for å utveksle nyheter, for å treffe kjente eller å beskue for eksempel hvem som kom og hvem som dro.

Gjennom nesten hele 1900-tallet var jernbanestasjonen en viktig møteplass. I vår kommune er det 5 stasjoner, alle er nedlagte. Laget bestemte å tilby interesserte en guidet tur til de gamle stasjonene. Vi startet på Levanger vi fikk kaffe servert gjennom billettluken (der lagets leder har sendt billetter ut og tatt tusenvis av kroner inn). En foretaksom mann driver kafe i lokalene.En fikk så opplysninger om en av de  vakreste stasjonsbygninger i landet. Turen gikk så til Skogn med Norske-Skog-tafikk, Ronglan med Falstad-historie og is-hus og Åsen som var knutepunktstasjon for Frosta. Returen gikk til bake til Levanger via Rinnan, en stasjon som er i privat eie hvor vi fikk servering og omvisning i en pietetsfull restaurert stasjonsbygning.

Med god hjelp av Espen Rønning er lagets heimeside fornyet slik at det blir letter å redigere tekst og bilder. Margunn er klar til å ta en tørn igjen etter en tids permisjon. Registreringsprosjektet av 2009 er omtrent i mål, og innlegging av opplysningene i database står for tur. Vi treng dugnadsinnsats til dette. Hugo Dahle har sagt seg villig til å gjøre en jobb.

Laget har kjøpt FotoStation 7.0 for registrering av bilder, og Ola har lagt inn ca.1700. Her er alle bildene om laget, og eldre bilder som er lånt  fra mange personer i Frol. Bildene som vart samla inn for ”Husmannsboka”  er med. I tilegg er tatt med mange bilder fra hendinger med lokalhistorisk verdi, de fleste fra Frol.

Tilgjengelige opplysninger som motiv,sted,tidsangivelse, fotograf og personer et lagt inn, og disse  følger med ved utskrift. Mange av bildene legges og ut på ”Levangsbilder.no”

Siste tirsdag i hver måned er Birgit Reistad og Jon Steinar Munkeby på Bilioteket for å hjelpe folk med å finne slekt. Jon Steinar er der flere ganger i uka. Det kommer en del folk innom og mange sender sine spørsmål på e-post. Henvendelsene kommer fra hele landet, også Sverige er representert. I tillegg til de som kommer innom er det i 2012 besvart 12 spørsmål via e-post.

I bygdeboknemnda har det i 2012 vært liten virksomhet. Vi vet at Ytterøy snart har klar sin gårdshistorie. De har klart dette uten hjelp fra bygdeboknemnda. Jan Kåre Løveng arbeider med ny gård/slekt for Ekne. I Markabygda er det ideer og vi strever med å få en redaktør til IX b.

På ettervinteren mottok biblioteket en pakke fra Øland. En Ole Sivertsen  som i sin tid utvandret til Sverige hadde kjøpt noen bilder fra Levanger. Deriblant et bilde (uhyre sjeldent) av kirka som brant i 1877. Bildene hadde gått i arv og var skånsomt behandlet.

I sommer fikk historielaget et brev fra et oldebarn av den første overlegen ved amtsykehuset på Eide Peter Wilhelm Krejdal Dietrichson (senere distriktslege på Levanger) De hadde 9 bilder med motiv fra Levanger og tilbydde oss bildene. Historielaget takket tusen og tilbydde å betale frakten. Det var verdifulle bilder i glass og ramme. Laget donerte bildene til Levanger Museum, fotoavd.

Styret i Levanger Historielag har flere nemnder, og årsmeldingen fra styret er et sammendrag av årsmeldingene fra nemndene. Skriftstyret og nemndene har gjort et utmerket arbeid gjennom året og takket være nemndene og deres ledere har vært til uvurderlig hjelp. Styret vil takke disse og alle andre som har vært til hjelp gjennom året.Skriftstyret er nevnt foran, og derfor en spesiell takk til selgerne som får boka ut til folk.

Rapport fra nemndene er lagt ut til gjennomsyn.

Styret i Levanger Historielag

Helge Bakken       Øyvind Bergsve           Tormod Buran         Martin Granås           Arnhild Haugbotn

Liv Kjønstad         Hågen Ven                  Johannes Vongraven          Aashild Bjørgum Øvre

Styremøte 12/3-13

Styremøte på Levanger Bibliotek kl. 1800.

Til stede: Arnhild Haugbotn, Øystein Bergsve, Liv S. Kjønstad, Hågen Ven, Sveinung Havik og Johannes Vongraven.

Sak 6/13: 
Avslag.

Sak 7/13:
Bevilges kr. 5000,- til skolemuseet.

Sak 8/13:
Bevilges kr. 5000,- til Alstadhaugsemianret.

Sak 9/13:
Avslag.

Sak 10/13:
Johannes kontakter Erik Solheim eller Lars Forseth vedr. foredrag om arkeologiske
funn og plasser i Levanger kommune. Møtet holdes i løpet av uke 16 f.eks. torsdag 18. april kl. 1900 i kommunestyresalen på Levanger.
Ansvarlig for det åpne møtet er Turkomiteen ved Arnhild Haugbotn.

Sak 11/13:
Johannestar kontakt med berørte parter for å avklare det videre arbeidet om regnskapsfører/kasserer.

Evt.: 12/13:
Utsatt fra kons. møte: Inger Johanne Kvello går inn som nytt medlem av Turkomiteen.

Protokollen opplest og vedtall.
Johs. Vongraven, Øystein Bergsve, Arnhild Haugbotn, Hågen Ven og Sveinung Havik.