Styremøte Tirsdag 5/3-2024

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG TYSDAG 5/3 -2024

KLOKKA 15.30 PÅ  BIBLIOTEKET.

Forfall: Hilde Løvås.

Underskrivne møtte.

Oddny Bjøraas, ønskte vel møtt og leia møtet.

SAKER:

1.KONSTITUERING

– Leiar:       Oddny Bjøraas – årsmøtevald

– Nestleiar: Jostein Trøite

– Kasserar:  Øystein Lunnan

– Sekretær:  Åshild Bjørgum Øwre

b.Einar Hojem blir representant i skriftstyret

c. Hilde Løvås blir representant i medlemsbladet

d. Hogne Heir blir representant i kalenderutvalet

e. Anton Skei og Gunnar Kjølen repr. i turnemnda  

2.ÅRSMØTET

   Vi gjekk gjennom ein del praktiske ting, m.a. repr. i utval, (sak 1,b-c-d-e) 

3.ØKONOMI

   a. Status kontingent. Manglar frå 53 medlemmer.

   b. Sal på Marsimartnan,- salet gjekk godt, spesielt «Hoppboka».

4.MØTE VEDR. TRYKKERI

   VEDTAK: Vi tar opp saka på neste dtyremøte. Asbjørn Tingstad (redaktør)

    (Samr.)       blir invitert.

5. LAGER PÅ BRUSVE

    Vi snakka om:

   a. Arkiv – rydde

   b. Lagerlokale

   c. Arkivplass – Rådhuset – orientering

   Det kom mange gode framlegg (målgruppe) m.v. Vi kjem tilbake til saka.

   Vi tar ryddesjau tysdag 12/3 kl. ½ -11 på Brusve.

6. HEIMESIDA TIL HISTORIELAGET

    a. Oppdatere funksjonalitet.

    Vi bør ha eit møte med Tormod Hovd – som skal vera hjelpesmann.

    VEDTAK: Møte i mai.

7. BYGDEBOKNEMNDA

    Styret i bygdeboknemnda er det valde arbeidsutvalet i histtorielaget,dvs.

    leiar,Oddny Bjøraas, nestleiar, Jostein Tøite, kasserar, Øystein Haugan og

    sekretær, Åshild Bjørgum Øwre. (sjå sak 1).

8. ARKIVET ETTER JOHS. VONGRAVEN

    Vi kjem tilbake til saka.

    VEDTATT (Samr.)

9. GRAVMINNE

    Vi har ei gruppe som skal arbeide med dette: Gunnar Kjølen,

    Åshild Bjørgum   Øwre og (H.Ven, d.2023).

    Nytt medlem etter H. Ven: Hilde Løvås.

   VEDTATT (Samr.)

Sakene 10-12 utsett til neste møte.

Møteboka godkjend.

Aa. Bjørgum Øwre, sekr. (s.), Oddny Bjøraas, (s.), Anton Skei (s.),

Einar Hojem(s.), Gunnar Kjølen (s.), Øystein Haugan (s.). Inge Bjørkli (s.)

Anton Skei, (s.).

Styremøte Tirsdag 9/4-2024

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG TYSDAG 9/4 -2024

KLOKKA 15.30 PÅ  BIBLIOTEKET.

Forfall: Ingen.

Underskrivne møtte. Dessutan møtte redaktør for årboka, Asbjørn Tingstad, under sak 1.

SAKER:

1.ÅRBOKA. (Redaktøren, Asbjørn Tingstad, deltok)

   a. Nytt trykkeri.

   b. Prosessen med å lage årbok (utsett).

  Nytt trykkeri

  Kort orientering  v/Åshild om kvifor vi tenkjer på nytt trykkeri.

  VEDTAK: Ein tar kontakt med trykkeriet for å «stille spørsmål» slik at vi er

  (Samr.)      sikre før vi tar avgjerd. Desse drar: Oddny, Asbjørn og Åshild –

                    som kontaktar trykkeriet.  

2.ÅRBØKER TIL SKOLANE (Oppfølgjing av ryddesjau).

      Orientering v/Jostein.

      Vi held fram med arbeidet og kjem tilbake med/til saka.

3.PLAN og MØTE MED IT-RESSURS FOR BILLEDSERVER

   Orientering v/Oddny

   Den oppnemnde gruppa for å få dette «opp og gå», er i arbeid. Orientering om

   dette. Nytt møte er avtalt 13/4-24.

   Styret gir tilslutning til arbeidet og planane.

4.MEdLEMSBLADET

   v/Hilde

   Ei liste med mulege tema vart lagt fram, men meir stoff er ønskeleg.

5. LAGER ÅRBØKER – dokumenter og utstyr

    Vi har ikkje full oversikt (arbeid pågår).

    VEDTAK: Vi møtes på Brusve tysdag 16/4-24 klokka 12.00. (Samr.).

6. BUSSTUR

    Orientering v/Anton og Gunnar.

    Framlegg til tur: Frosta – 28. mai, 31. mai eller 1. juni.

    Mest truleg 31. mai eller 1. juni. Turnemnda avgjer.

7. MINNEGAVE ETTER Ola Indgaard (Frå 23/10-23)

    Orientering v/Oddny

    Vi har snakka om ein benk på Roknesvollen med namnet til

    Ola Indgaard på (minneplate/namneplate).

    Det blir arbeidd med saka.

8. VEGNAMN I KJØNSTADMARKA (Ny sak)

     Dok.: Brev/skriv frå Levanger kommune.

     Kort orientering om historielagets uttalerett i namnesaker v/Åshild.

     VEDTAK: Åshild arbeider med saka frå laget si side med hjelp av

     (Samr         Liv Kjønstad som er frå det aktuelle området.

     INFORMASJON:

 1. Delegater til årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag
 2. Digitale søk eldre årbøker + samarbeid LHL og Biblioteket
 3. Styreweb oppdatert
 4. Kulturuke 31. mai – 9. juni
 5. Byttebøker – andre historielag
 6. Tilskottsordning –innsamling/reg. av stadnamn
 7. Utvandrerjubileet i 2025

Etter styremøte var det konstituerande møte i Bygdeboknemnda .

Møteboka godkjend.

Aa. Bjørgum Øwre, sekr. (s.), Oddny Bjøraas, (s.), Øystein Haugan (s.),

Anton Skei (s.), Einar Hojem (s.), Asbjørn Tingstad (s.),Gunnar Kjølen (s.),

Inge Bjørkli (s.), Jostein Trøite, (s.), Hilde Løvås (s.).

Styremøte; 5. juni 2018

UTSKRIFT AV MØTEBOK
Styremøte i Levanger historielag,

tysdag 5. juni 2018 klokka 17.00 hos Hågen Ven.

Forfall: Øystein Haugan, Hilde Løvås, Gunnar Kjølen og
Gaute Ulvik Haugan.
Underskrivne møtte,- Einar Hojem frå sak 6.

SAKER:

 1. BYGDEBOKNEMNDA. Oppnemning.
  Jfr. Årsmøtevedtak.
  VEDTAK: Arbeidsutvalet blir valt til styre.
  (Samr.) Dei konstituerer seg sjølv.

 2. TURPLANAR
  a. Hestøya v/Anton.
  – Båt frå Holsand klokka 16.30 torsdag 7. juni. Retur kl. 19.30.
  – Ca. 20 påmeldte.
  – Kvar betaler 100 kr.
  – Vi har med kaffe og mat kvar for oss.
  – Olav Floan, som guidar oss, skal ha 500 kr for guidinga. Vi gir
  i tillegg ei bok frå Nord-Trøndelag historielag.
  – Styret møter opp i god tid, ca. 15.30 – 15.45.
  – Hågen tar med gavebok/bøker.

b. Armfeldt v/Gaute. (forfall)
– Program som vedtatt framlegg på førre møtet. Sjå vedlegg.
VEDTAK: p.g.a. press på datoar set vi ut turen til
(samr.) ettersommaren-hausten.

 1. RAPPORT FRÅ BOKNEMNDA v/Randi
  Det ligg over stoff frå siste år – ca. 40 sider.
  Nemnda er i rute. Vi kan nemne stoff om «Armfeldt», «Brødrene Torkildsen», «Levanger historielag 40 år», m.m.

 1. ORIENTERING FRÅ JÄMT-TRØNDSKE HISTORIEDAGAR v/Hågen
  Dagane var i Stuggudalen, på Vektarstuggu i Tydalen 25-27 mai 2018
  Hovudtema i år var stoff om «Armfeldt-toget» og menneskelagnader omkring dette.
  Det var i det heile interessante dagar.

 1. AKTIVITETAR TIL HAUSTEN
  Aktuelt tema på møte er «Armfeldt-togets verknader på lokalsamfunnet/a».
  Aktuelle foredragshaldarar: Svein Karlsen, tidl. miljøvernsjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune, og Frode Lindgjerdet, frå «Rustkammeret» i Trondheim.

 1. SLEKTSKAFFE/KAFÈ v/Einar Hojem
  Einar har teke over etter Birgit Reistad som slutta etter mange års arbeid. Jon Steinar Munkeby held fram som før.
  Slektskaffèen er siste laurdag i månaden. Etter plana blir det 3 dagar før jul 2018 og 4 gonger etter jul 2019.
  Som før er det hjelp å få kvar tysdag- Jon Steinar er som regel til stades kvar dag.

 1. EVENTUELT
  Utsett.

NB:

Neste møte blir 3. juli klokka 15.30 (halv fire).

Etter møtet var det kaffeservering med masse godt tilbehør. Det smakte godt!

Møteboka godkjend.
Åshild Bjørgum Øwre – sekr- (s.)
Hågen Ven (s), Egil Moen (s.), Anton Skei (s.), Randi Berget (s.),
Einar Hojem (s.).

Årsmøte 20. mars

UTSKRIFT AV MØTEBOK 2018

ÅRSMØTE i Levanger historielag
tysdag 20. mars 2018 klokka 18.00 på biblioteket, Levanger.

18 stk. møtte.

Hågen Ven ønskte vel møtt. Møtet var gjort kjent med annonse i
«Trønder-Avisa» og «Innherred» 20. februar-18.

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

VEDTAK: Godkjend utan merknad.

2. VAL AV MØTELEIAR: Hågen Ven                   –  Vald.

VAL AV SEKRETÆR:  Åshild Bjørgum Øwre – Vald.

3. VAL AV 2 REPRESENTANTAR TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA

Per Mølnås og Lene Strøm – Vald.

4. ÅRSMELDING

Hågen Ven gjekk gjennom årsmeldinga som var utdelt.

Det vart gitt høve til spørsmål/kommentarar.

Positiv tilbakemelding på arbeidet som er utført.

5. REKNESKAP

Kasserar Øystein Haugen gjekk gjennom rekneskapen, som var utdelt, og kommenterte einskilde punkt. Han svarte på spørsmål vedr. balansen.

Rekneskapen er revidert og funne i orden.

VEDTAK: Rekneskapen godkjend. (Samr.)

6. ARBEIDSOPPGÅVER/ARBEIDSPLAN – 2018

Framlegg til arbeidsplan frå styret vart delt ut.

Det utdelte framlegget vart supplert med 2 punkt:

– studiearbeid

– arbeid med konfirmantbilder

VEDTAK: Styrets forslag, med tillegg av desse to punkta, vedtatt (samr.)

7. BUDSJETT FOR 2018

Framlegg til budsjett (utdelt) vart gjennomgått av kasserar.

Det vart opna for spørsmål/kommentarar.

VEDTAK: Budsjettet godkjend (samr.)

8. FASTSETTING AV KONTINGENT

Styrets framlegg:

Kontingenten blir som før, 150/200 kr (150 kr for einskildpersonar,

200 kr for ektepar/grupper).

VEDTAK: Styrets framlegg godkjend (Samr.)

9. INNKOMNE SAKER

A. Omorganisering av bygdeboknemnda.

Ark med saksframlegg og styrets innstilling, utdelt.

VEDTAK: Styrets innstilling vedtatt. (Samr.)

B. Forslag frå Ola Indgaard.

Ark med forslaget og styrets vurdering, utdelt.

VEDTAK: Styrets vurdering godkjend (Samr.)

10. VAL

Valnemndas forslag (utdelt)

VEDTAK: Vedtatt med akklamasjon.

Åshild Bjørgum Øwre, referent (sign.)

Møteboka godkjend.

Per Mølnås (sign.)         Lene Strøm (sign.)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Etter årsmøtet:
Kl. 19.30: Åpent møte – i samarbeid med «Foreningen Norden».
Tema: «Armfeldts karolinere på Innherred» v/Roald Veimo.

Ca. 70-80 tilhøyrarar.

Kaffe og brød. Møtet ferdig ca. kl. 21.00.
ÅBØ

Styremøte 6. mars 2018

UTSKRIFT AV MØTEBOK

STYREMØTE i Levanger historielag
tysdag 6. mars 2018 klokka 18.00 på biblioteket, Levanger.

Til stades: Hågen Ven, Øystein Haugan, Anton Skei,
Gaute Ulvik Haugan, Hilde Løvås og Åshild Bjørgum Øwre.
Forfall: Egil Moen, Randi Berget og Hans Hallan.

1. ÅRSMØTET 2018

a – Årsmelding.

Framlegg til årsmelding utarbeidd av Hågen Ven, justert etter

vedtak 6. februar, lagt fram.

VEDTAK: Meldinga blir lagt fram for årsmøtet

(samr)      som styrets melding.

b- Rekneskap.
Det framlagte rekneskap – som er revidert og funne i orden –
blir lagt fram på årsmøtet.
VEDTATT  (samr.)
Budsjett.
Utkast for 2018 lagt fram. Framlegget vart gjennomgått
og kommentert.
VEDTAK Blir lagt fram på årsmøtet.
(Samr.)
c – Handlingsplan.
Framlagt forslag til arbeidsplan vart kommentert og supplert.
VEDTAK: Blir lagt fram for årsmøtet.
(Samr.)
d – Kontingent.
VEDTAK: Som før, 150/200 kr.
e – Bygdeboknemnda blir lagt som nemnd under historielaget.
VEDTATT. Blir lagt fram på årsmøtet.
(Samr.)
f –  Innkome framlegg frå Ola Indgaard.
VEDTAK: Blir lagt fram for årsmøtet.

g. Praktiske spørsmål vedr. organisering av møtet etter
avslutta årsmøtedel.
h. Spørsmål om opphavsrett til bileta i «klokkeboka». Blir undersøkt
og svar blir sendt Ålen historielag.

Rett utskrift.           Aa. Bjørgum Øwre  – sekretær  –

Styremøte 6. februar 2018

UTSKRIFT AV MØTEBOK

STYREMØTE i Levanger historielag
tysdag 6. februar 2018 klokka 18.00 på biblioteket, Levanger.

Til stades: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hans Hallan, Anton Skei,
Gaute Ulvik Haugan og Åshild Bjørgum Øwre.
Forfall: Egil Moen, Hilde Løvås, Egil Joar Moen, Randi Berget.

1. ÅRSMØTET 2018

a – Årsmelding.

Framlegg til årsmelding utarbeidd av Hågen Ven vart delt ut

og gjennomgått.

VEDTAK: Med eit lite tillegg blir denne lagt fram for årsmøtet

(samr)      som styrets melding.

b- Rekneskap.
Årsresultat utdelt av kasserar.
VEDTAK: Blir lagt fram på årsmøtet.
(samr.)
Budsjett-utkast for 2018 lagt fram.
VEDTAK: Budsjettet blir tatt opp på neste styremøte.
c – Tid og stad:
Årsmøtet blir på biblioteket 20. mars klokka 18.00.
d – Foredrag/fagleg innslag?
Ein del namn vart nemnt.
Gaute undersøker til neste styremøte.
e – Kunngjering gjennom avisene og e-post.
f –  Kontingent
VEDTAK: Styret sitt framlegg: Uendra kontingent (kr 150/200)
(samr.)

2 – MARSIMARNA`N
Ønskje frå Hogne Heir vedr. konfirmasonsbilete.
VEDTAK: P.g.a. manglande kapasitet deltek vi ikkje i år.
(samr.)

3 – BYGDEBOKNEMNDA
Spørsmål frå Johannes Vongraven, leiar av bygdeboknemnda,
om historielaget kan overta nemnda.
Historielaget er positiv til dette, men vil få undersøkt vedr.
kommunens rolle  i nemnda.
(Tilføying: Johannes Vongraven opplyser at samarbeidet med
kommunen om nemnda vart oppsagt da omorganisering til privat
nemnd skjedde for mange år sidan. Alt den gongen var det framlegg
om at nemnda skulle ligge under historielaget slik dei andre nemndene
laget har oppretta, gjer).

4 – NEMNDER

Utsett til etter årsmøtet.

5 – MEDLEMSBLAD
Kjem ut etter årsmøtet.
Fagleg tema: Ei «Armfeldt-historie»

6 – EVENTUELT
Gaute orienterte om aktivitetar kring «Armfeldt». Levanger ligg noko
etter naboane. Samarbeid med Verdal, evt. Stjørdal eller liknande ville
vera positivt. Kunne gjerne gi ut eit «Armfeldt-hefte» i lag.

Rett utskrift.

Aa. Bjørgum Øwre
–   sekretær   –

Styremøte; 05.12.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK

STYREMØTE i Levanger historielag
tysdag 5. desember 2017 klokka 17.00 på biblioteket, Levanger.


Til stades: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hans Hallan, Hilde Løvås,
Randi Berget, Anton Skei, Gaute Ulvik Haugan og Åshild Bjørgum Øwre. Forfall: Egil Moen. 

 1. FLYTTING AV DET VI HAR ATT PÅ MULE
  Arbeidet med flyttinga må gjerast før jul.
  Hilde stiller med bil, får hjelp av Hans, Gaute og Anton. Desse blir samde om dag. 
 1. FLYTTING TIL NYTT WEBHOTELL
  Tilbod frå Rønning media.
  Gaute orienterte om kva dette går ut på. Han snakkar og med Sveinung som står for sida vår no.
  VEDTAK: Saka blir utsett 
 1. INFO
  a- årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag. Kontingent blir 1000 kr/lag + 5kr/medlem.
  b-styremøte i Nord-Trøndelag historielag: Fellesmøte med
  Sør-Trøndelag 30/11-17.
  c-Seminar om privatarkiv. Ingen får til å dra.
  d-Møte om Armfeldt-markering 11/12. Gaute møter. 
 1. VEGNAMN I KJØNSTADMARKA
  Styret sende denne saka til Liv Kjønstad som har kome med framlegg på namn med lokal tilhørigheit.
  VEDTAK: Vi godkjenner namna og sender dei til kommunen. 

Klokka 18.00 juleavslutning på Backlund. Vi har invitert skriftstyret og «slektsmedhjelparane».

Aa. Bjørgum Øwre
–   sekretær   –

 

 

 

 

Styremøte; 05.09; 2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK
STYREMØTE i Levanger historielag tysdag 5. september 2017 klokka 18.00 på biblioteket, Levanger.

Forfall: Gaute Ulvik Haugan, Randi Berget, Anton Skei. Møtte ikkje: Egil Moen. Til stades: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hans Hallan, Hilde Løvås, og Åshild Bjørgum Øwre. 

 1. KULTURMINNEDAGENv/Åshild.
  Tema for «dagen» i 2017 er
  «Kulturminner i samfunnets teneste». Torsdag 17. august hadde vi (Fortisdminneforeninga, Levanger Historielag og Bymusèet) møte på Brusve for å planlegge kulturminnedag. Alle tre samarbeidande lag var representerte. Framlegg til tema – frå underskrivne – for dagen var: Damaskveven som prosjekt (Vi vart samde om dette). – oppsetting av denne (start) – orientering om lin og linarbeid (Agnes Stokke) – orientering om damaskveving og damask (Liv Storhaug) – utstilling av dukar (damask og dreiel) Veven er no i hovudsak oppsett ved hjelp av Eli og Anton Skei samt underskrivne. Kulturminnedagen blir arrangert på Brusve 24. september.
   
 2. ORIENTERINGSSAKER v/Hågen
  Frå styremøte i Nord-Trøndelag historielag 31/8-17. -Årsmøtet blir 18/11 på Skatval -Framlegg om kr.15/medlem i kontingent til laget -Brev frå Nord-Trøndelag historielag (utdelt). -Martna`n. Laget stilte 4 dagar. Prosjektet «Konfirmantbilete» v/Hogne Heir vart hovudsak og ein fekk mange namn på bileta. -Lodd- og boksal gav ca 3000,- kr. -Slektskafè: Som tidlegare blir dette 1g/mnd. Jon Steinar Munkeby held fram som før, Einar Hojem tar over etter Birgit Reistad som bad seg friteken. -Tur til Markabygda. Vedlegg. Ref. v/Hans. 
   
 3. ÅRBOKA v/Randi
  Randi var sjukmeld, men vi snakka litt om boka som er i god gjenge.
   
 4. ØKONOMI v/Øystein
  Oversiktleg rekneskap vart delt ut. Økonomien er god.
   
 5. FLYTTING TIL BRUSVE
  Bøkene er flytta, men vi har mykje igjen på Hegle. Dette må vi gå gjennom og finne ut kva som skal takast vare på. Vi kjem tilbake til saka, men reknar med å finne ein dag i oktober.
   
 6. EVENTUELT
  a. Meldingsbladet. Møte avtalt med tanke på å få ut blad no i haust.
  b. «Havari» på datamaskin har ført til oppsamling av skriv som vi fekk no. Blir gått gjennom.
  c. Slektsprogrammet m.v. frå Ola Indgaard. Korleis få det overført til oss? Vi bed Einar Hojem ordne dette.
      

   

  P.s. Gje tilbakemelding om du har mottatt utskrift. D.s.

   

  Aa. Bjørgum Øwre    –   sekretær   –