Styremøte 3/11-2014

 

Styremøte i Levanger Historielag på Levanger Bibliotek, 6. oktober, kl. 1800. Martin Granås og Øystein Bergsve møtte ikkje. Underskrivne møtte. 

Referat.
a. Årsmøte i N-T histl. 29/11-14 kl. 1000 på Frosta.
b. Halsteinan: Johs. Vongraven har saman med repr. for grunneigaren (Levanger kommune) vore på synfaring. Meiner saka ligg godt fram i tid.

SAK 43/14: Medlemsverving.
Vedtak: Vi prøver å skaffe minst 1 medlem kvar (styret).
– Vi har vervebrosjyre/matriell til utdeling når vi har tilstelningar.
– Vi har med forslag til arbeidsplan til neste møte.

SAK 44/14: Årboka – lanseringsmøte på Hegle.
Vi er lovt boka til 12. november – vi kan da ha lanseringsmøte 13. november kl. 1900.
Salgsmesse 15. november. Hågen set opp liste over kven som skal delta på messa.
Vi sit gjerne 2 og 2 i lag.

SAK 45/14: Utsalgspris – årboka.
Vedtak: Prisen blir kr. 250,-/stk. som tidlegare. (Sams.)

SAK 46/14: Digitalisering av årboka.
Hågen Ven orienterte. Mange av årbøkene er allereie digitaliserte.
Vedtak: Vi legg ut bøkene fram til 2009. (Sams.) Vi må drøfte vidare på kva måte dette skal gjerast på.

Eventuelt:
– Helsing frå Dullum, Åsen vedr. utlovt møte som vil bli gjennomført.
– Resultatet etter Kulturminnedagen i Åsen vart godt.

Møteboka opplese og godkjent.
Å. Bjørgum Øwre. Johs. Vongraven. Hågen Ven. Randi Berget. Liv S. Kjønstad. Sveinung Havik og Hilde Løvås.

 

Styremøte 6/10-2014

Styremøte i Levanger Historielag på Levanger Bibliotek, 6. oktober, kl. 1800.
Avbud: Sveinung Havik. Underskrivne møtte. Jan Roger Sivertsen møtte under sak 39/14.

Sak 39/14: Halssteinan – avskoging.
Det er behov for å rydde bygdeborga for skog. Saka er tatt opp tidlegare men gjennom fylkesarkeolog Lars Forseth, men saka er ikkje kome lenger. Jan Roger Sivertsen og Johs. Vongraven orienterte om kva som må gjerast – og saksgang vedr. Halsteinan.
Vedtak:
Torsdag 16. oktober kl. 1000 møtes Jan Roger Sivertsen og Johs. Vongraven (samt evt. fleire frå styret) for å sjå på området.

Sak 40/14: Årboka – salg.
Boka vil vera ferdig ca. midten av november. Gjennom åra har vi hatt godt salg på «Mega». Dette fell bort i år da «Mega» er under ombygging.
Vedtak: Vi prøver salg på Coop Extra i år.

Sak 41/14: Forslag om samarbeidsprosjekt.
Dok:
Brev frå Vivi Ann Sivertsen Rotmo om samarbeid om eit arrangement om sykkelens historie.
Vedtak: Styret er positiv og inviterer Rotmo til neste møte for å diskutere saka.

Sak 42/14: Bytte av årbøker.
Hilde Løvås tok opp saka om evt. bytteavtale med Norsk Skipsfartsmuseum etter førespurnad frå dei. Hilde undersøker om det gjeld boka.
Vedtak: Vi svarer positivt for dette året.

Boka opplese og vedtatt.
Aa. Bjørgum Øwre, Johs. Vongraven, Liv S. Kjønstad, Hågen Ven, Martin Granås og Hilde Løvås

 

Styremøte 1/9-2014

Styremøte i Levanger Historielag mandag kl. 1800  på Levanger Bibliotek. Meldt forfall:  Liv S. Kjønstad og Åshild Bjørgum Øwre. Underskrivne møtte.

Sak: 32/14.  Kulturminnedagen.
Plakater, brosjyrer oa. kopiert til utdeling og opphening. Fordelt blant styrets medlemmer. Mottatt tilsagn fra Aasen Sparebank kr. 2.000,-. Mottatt tilsagn fra Prix Åsen kr. 1.500,- til dette arrangementet.

Sak: 33/14.  Årboka 2014.
Vi bestiller 1000 stk. Kr. 250,- utsalgspris.

Sak: 34/14.  Meldingsblad.
Utsending ca. 15.10.14.

Sak: 35/14.  Utgifter Kulturminnedagen.
Levanger Historielag bevilger kr. 5.000,- til arrangementet.

Sak: 36/14.  Tilbud via e-post.
Boka «Over Dovrefjell» av Karl H. Brox og Øivind Leren innkjøpes til Levanger Bibliotek av Levanger Historielag.

Sak: 37/14.  Formidling av prolog skrevet av Dag Skogheim.
Dag Skogheim sin prolog til 50-årsjubileet for frigjøringen på Falstad er sendt fylkeslagets årbok og årboka til Levanger Historielag.

Sak: 38/14.  Låsbart skap.
Et låsbart skap til lokalhistoriske CD’er osv. Kjøpes inn til Levanger bibliotek fra Levanger Historielag.


Møteboka godkjent.
Hågen Ven, Johs. Vongraven, Martin Granås, Randi Berget, Sveinung Havik og Hilde Løvås (ref.)

Styremøte 7/7-2014

Styremøte i Levanger Historielag, måndag 7. juli 2014 kl. 1800.
Avbud: Sveinung Havik, Hågen Ven og Martin Granås. Underskrivne møtte.

Sak 29/14: Søknad fra Kjell Erik Haltvik om midler til restaurering av bil.
Vedtak:
Søknaden blir avslått (utenom arbeidsområdet vårt)

Sak 30/14: Forespørsel fra Egil Ulateig.
Dok.: Brev fra E.U. om grunngitt bakgrunn for søknaden som gjeld stoff frå dagane omkring frigjeringa.
Vedtak: Vi sender liste over stoff om emnet – bøker som kan lånast på biblioteket. Dessutan viser vi til Arne Langås – konservator ved Falstad.

Sak 31/14: Martnan – kva gjer vi?
Vedtak:
Vi gjer som tidligare år og har bokstand er vi tilbyd bøkene «våre» til martnaspris. Johs. Vongraven (leiar) sett opp dugnadsliste. (Vi kan og ha stand på kulturminnedagen, 14. sept. 2014).

Orienteringar:
Kalkomnane, Jamt-trøndersk, Fortidsminneforeningen, oppgaver mm.

Møteboka godkjent.
Aa. Bjørgum Øwre, ref. Johs. Vongraven, Hilde Løvås og Liv Sofie Kjønstad.

 

Styremøte 3/6-2014

Styremøte i Levanger Historielag tirsdag kl. 1800  på Levanger Bibliotek.
Forfall: Åshild B. Øwre, Hilde Løvås og Liv S. Kjønstad gikk kl. 1900. Martin Granås møtte ikke. Underskrivne møttes.

a)  Det er ryddet rundt kalkovnene på Nesset. Ballo kommer med anbud på rydding oppe på murene, og reparasjon av kalkovnene.
b)  Skiltet ved Halssteinborgen har blitt ødelagt av vær og vind. Sveinung Havik inspiserer og finner en løsning. Johannes fikser resten.
c)  Spørsmål om deltakelse på Hørstmartnan 2014. Deltar som før på Dampskipsbrygga.

SAK 28/14:  Kulturminnedagen 2014.
Arbeidsgruppa presenterte utkast til program, og orienterte fra møtet med Åsen Museum- og Historielag. Arrangementet blir et samarbeid mellom historielaget og laget i Åsengrenda. Foreløpig utkast til program limes inn i protokollen, og bearbeides videre.

Møteboka opplest og godkjent.

Øystein Bergsve     Johannes Vongraven     Sveinung Havik     Randi Berget

 

Styremøte 5/5-2014

Styremøte i Levanger Historielag måndag 5. mai kl. 1800 på Biblioteket.
Forfall: Hågen Ven.
Øystein Bergsve og Martin Granås møtte ikke.
Underskrivne møtte.

REFERAT:
a. Rydding av skog ved kalkomnane. Det blir rydda ved desse.
b. Flytting av Landslaget. Saka er trekt.
c. Kulturminnedagane 2014. Framelgg frå Hilde, Randi og Sveinung. Gjeld utvandring.
Vedtak: Komiteen arbeider videre med saka.

SAK 25/14: VÅRMØTE
Innhold: Arkeolog Ingrid Ystgaard kjem med «Krigens praksis i Midt-Norge i jernalderen».
Tid: onsdag 28. mai kl. 1800. <seinare endra til tysdag 27. mai>
Stad: Kommunestyresalen på rådhuset i Levanger.

SAK 26/14: TUR

Dok.: Turframlegg med Brustadbuss til Rakvåg <fått frå «hørselslaget» v/ Paal Fostad.
Vedtak: Vi går inn for samarbeid om turopplegget.

SAK 27/14: SAMARBEIDSAVTALE MED LEVANGER MUSEUM
Dok.: Framlegg til samarbeidsavtale <se vedlegg i møteboka>.
Vedtak:
Ein arbeider vidare med saka <Johs. Vongraven m.fl.>

Møteboka godkjent.
Aa. Bjørgum Øwre, Johs. Vongraven, Liv. S. Kjønstad, Hilde Løvås, Randi Berget og Sveinung Havik.

 

Styremøte 7/4-2014

Styremøte i Levanger Historielag måndag 7. april kl. 1800 på Biblioteket.
Forfall: Øystein Bergsve.
Underskrivne møtte.

Referat:
a)
Brønnøysundregisteret har fått navnet på det nye styret.
b) Smia på Holte. Det er gitt tilsagn om kr. 130.000,-. Eigar er vanskeleg å få tak i.
c) Kalkomnane – det er noko på gang, men lite er blitt gjort enno.

SAK 20/14: Flytting av Landslaget for Lokalhistorie.
Dok.: Brev fra Sør-Trøndelag historielag vedr. «styrevedtak» i Landslaget over flytting av lokalisering av Landslaget fra Trondheim (universitetet) Oslo. Sør-Trøndelag krev ekstraordinært landsmøte om saka.
Vedtak: Levanger Historielag støttar (sams.) Sør-Trøndelag historielag i saka.

SAK 21/14: Forslag til samarbeidsavtale med Levanger Museum.
Dok: Framlegg til ein samarbeidsavtale med Levanger historielag/Levanger Museum.
Vedtak: Det tas kontakt med museet (sams.) for å få til ein samarbeidsavtale. Johs. Vongraven tar kontakt med museet.

SAK 22/14: Fylkeslagets vårmøte på Rinnleiret 26. april -14, kl. 1100
Vedtak: Programmet blir sendt styret. (Kostnad kr. 130,-). Levanger historielag støttar arrangementet med kr. 500,- (sams.).

SAK 23/14: Jamt – trønderske historiedager.
Det vart diskutert om laget skal støtte deltakarar som deltek på møtet.
Vedtak: Vi tek opp saka på neste møte (sams.).

SAK 24/14: Eget lag – møte/tur.
Ingrid Ystgaard har no fullført doktoravhandlinga/teke doktorgrad vedr. bygdeborger.
Vedtak: Johs. Vongraven spør om ho kan kome til Lev. hist.lag på eit møte (sams.).

SAK 25/14: Kulturminnedagen – 2014.
Vedtak: Hilde, Randi og Sveinung arbeidar med saka og kjem med framlegg til styret på neste styremøte. Hilde kallar kom. inn til møte (sams.)

Møteboka opplese og vedteke.

 

 

Styremøte 5/3-2014

Styremøte på biblioteket kl. 1600.
Forfall: Øystein Bergsve.
Underskrevne møtte.

SAK 13/14:   Møtedager for styret.
Vedtak: Faste møtedager for styret blir første måndagen k kvar månad fra kl. 1800-2000.

SAK 14/14:   Grunnlovsjubileet 9. mars 2014.
Historielaget har tidlegare vedteke å betala kr. 2.000,- for buss denne dagen. Etter påmelding ser det ut til at det trengs ein liten buss i tillegg.
Vedtak:
Historielaget betaler begge bussane.

SAK 15/14:   De langsiktige oppgavene – nemnder (Salgsnemnda).
Vedtak:
Randi Berget går inn i salgsnemnda.

SAK 16/14:   Bilete av Ola Garlaus.
Historielaget har mottatt eit bilete av Ola Garlaus frå ein givar i Moss.
Vedtak:
Vi gir bildet til Snåsa Folkemuseum avdi Ola Garlaus var frå Snåsa.

SAK 17/14:   Vårmøte.
Tidspunkt: Torsdag i perioden 20/3 – først på april. Innslag: Vi spør Ingrid Ystgaard om innslag evt. «ekskursjon» med foredrag til sjukehusmuseet først på april og Ingrid Ystgaard til hausten.
Vedtak:
Åsen Museum- og historielag blir invitert.

SAK 18/14:   Andresen-videoane.
Espen Rønning kan spele desse over på DVD. Pris kr. 180,- + 90,- for kopiar.
Vedtak:
Vi tingar 1 eks av kvar kasett på DVD (9 stk.). Kostnad blir kr. 1.620,-.

SAK 19/14:   Kalkomnane – Halsteinan.
Vedtak:
Leiar Johs. Vongraven tar kontakt med kultursjef Odd Håpnes om sakene.

Møteboka opplest og godkjent.

Styremøte 17/2-2014

Styremøte i Levanger Historielag på Levanger Bibliotek.
Underskrevne møtte.

Sak 10/14; Konstituering

Leder Johannes Vongraven valgt på årsmøtet. Nestleder Hilde Løvås har 1 år igjen. Sekretær Åshild Bjørgum Øwre gjenvalg i 2 år. Kasserer Martin Granås i 1 år. Styremedlemmer: Liv S. Kjønstad, Hågen Ven, Øystein Bergsve og Randi Elise Berget, ny.

Red.nemnd:
Sveinung Havik, leder, Liv S. Kjønstad og Hilde Løvås.
Havik er også red. for heimesida.

Reg. nemnd:
Består av Jon S. Munkeby, Øystein Bergsve, Hogne Heir, Liv S. Kjønstad og Ola Indgaard. En vil forsøke å få en av nemndmedlemmene til å innkalle til møte i nemnda.

Salgsnemnd:
Hågen Ven, leder, Jon S. Munkeby, Øystein Bergsve og Martin Granås.

Skriftstyre:
Asbjørn Tingstad, leder, Helge Bakken, Toralv Granaune, Jarle Kregnes og Annbjørg Grevskott.

Tur- og arr.komite:
Styret vil i kommende år fungere som tur- og arr.komite.

Slektsnemnd:
Birgit Reistad, leder, Jon S. Munkeby og Jan Kåre Løveng.

Bygdeboknemnd:
Johannes Vongraven, leder. Sveinung Havik, kasserer og sekretær. Pål Kulås. Kretsnemnder i arbeid har rett til å møte i nemnda.

Sak 11/14: Medlemsbladet nr. 1 – 2014

Sendes ut 24.02.14.

Sak 12/14: Medarr. i busstur

Historielaget bevilger kr. 2.000,- til utgifter ifb med «historisk Grunnlovsjubileumsreise» 9. mars 14.

Styremøte 13/2-2014

Styremøte på Levanger Museum kl. 1600.
Underskrevne møtte.

Sak 2/14: Regnskap 2013 (utsatt sak).
Regnskapet vedtas som planlagt og det legges fram for årsmøtet.

Sak 8/14: Roknesvollen (utsatt sak).
Historielaget ser positivt på tiltaket med å få til drift på Roknesvollen.
Historielaget tegner seg for 4 andeler a kr. 250,-.
Historielaget kan ikke forplikte seg til dugnadsarbeid på Roknesvollen.