Halssteinborgen – juvelen på historiekartet over Levanger?

Foreløpig bør en sette et spørsmålstegn bak utsagnet, men det er ingen tvil om at borgområdet skjuler en lang og spennende forhistorie som vi sakte, men sikkert, kan få et klarere bilde av.En av turdeltakerne bemerket at hans norgeshistorie startet ved Harald Hårfagres samling av Norge som toppet seg i 872 ved slaget i Hafsfjord.– Doktorgradsstipendiat Ingrid Ystgaard tok forsamlinga med 3-4 hundreår lenger tilbake i tid, og det er her en trolig finner byggetida til de mange bygdeborgene. Det er viktig å skaffe seg generelle kunnskaper om samfunnet på den tid borgene ble til for å kunne gi riktige svar på hvem som bygde borgene og hvorfor de ble bygd. Var det spesielle forhold i samfunnet som var utløsende faktorer, eller var det kanskje folkevandringer med påfølgende uro ? Nyvunnen rikdom kunne også skape et større behov for vern, påpekte Ystgaard. Hun nevnte i tillegg at en ny statsdannelse kunne være en kilde til uro.Det som kanskje er det mest interessante ved Halssteinsborgen, er om den kan knyttes opp mot produksjon, frakting og salg av jern. Funn, bl.a. i Heståsdalen, bekrefter en nærmest industriell produksjon. Ivar Berre m.fl. ser for seg en mulig organisering for handel med jern. Det er lov å spørre om Halsstein-området kunne være en brikke i dette.På 1990-tallet var det utgravninger i borgområdet. ( Se Levanger Historielags årbok 1999.) Likedan var det utgravninger i 2011. Det mest oppsiktsvekkende er funn av båtnagler, som kan tyde på at det er en båtgrav i haugen.Levanger Historielag , som stod som arrangør for årets Halssteinsamling, har tatt tak i og vil være en pådriver for å gjøre området kjent. Det vil betinge hogging/rydding av gater for bedre innsyn mot borgområdet. Opplysende skilting ved bilveg må også til.- Halssteinborgen er vernet etter kulturminneloven. At det er stor interesse for området, vitner bl.a. det store oppmøtet til årets arrangement om.H.B.