Styremøte 13/10-09

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG PÅ BIBLIOTEKET 13.10.2009 KL 18.00

Følgende møtte:
Ola Indgaard, Helge Bakken, Johannes Vongraven, Jon Steinar Munkeby, Øystein Bergsve, Johan Ole Kjelstad og Liv Kjønstad, referent.
Meldt forfall: Åshild Bjørgum Øwre
Møtte ikke: Arnhild Haugbotn

Innkalling og sakliste godkjent.

SAK 13/09: HENDT SIDEN SIST

 • 13.9.2009 – Markatur Rinnan-Lian med godt oppmøte, omtale og referat i avisa ved Helge Bakken.
 • 26.9.2009 – deltakelse i avslutning av Gågate 2009, lite besøk.
 • 29.9.2009 – Øystein Bergsve og Ola Indgaard besøkte Statsarkivet, Dora, for å finne opplysninger om Vegroder. De fotograferte nesten 600 protokollsider med opplysninger om vegstell i kommunene, unntatt Ytterøy og Åsen, som i dag utgjør Levanger kommune.
 • 1.10.2009 – Helge Bakken og Ola Indgaard deltok i høringsmøte om museumsstrategisk plattform i Nord-Trøndelag.
 • 8.10.2009 – var det lysbildekåseri om Levangerelva ved Ola Indgaard. Arrangementet var en del av kulturminneåret.
 • 19.9.2009 – Gunnar Løvås inviterte historielaget til Halssteinborgen-arrangement.

SAK 14/09:LAGE HØRINGSUTTALELSE OM MUSEUMSSTRATEGISK PLATTFORM I NORD-TRØNDELAG – FRIST 2.11.2009

Det forelå høringsnotat om Museumsstrategisk plattform i Nord-Trøndelag med høringsfrist 2.11.2009 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). I høringsnotatet etterspør NTFK innspill til følgende spørsmål:

 1. Ungt eigarskap – innspel på styrker-svakheiter-moglegheiter og mislar(?) ved ungt eigarskap kring musea.
 2. Felles museumskart – innspel på fordelar og ulemper ved tettare samarbeid om eit felles museumsansvar – geografisk og tematisk – for dei konsoldierte musea i fylket.
 3. Museum for alle – innspel på styrker-svakheiter-moglegheiter og mislar ved eit museum for alle.
 4. Museum i bevegelse – Drømmemuseet – ønske og ideer for den trønderske museumsframtida.
 5. Andre høyringsinnspel.

Ola Indgaard la frem et utkast til høringsuttalelse som tar opp

 1. formidling av historie gjennom historielag og lokale museer og
 2. at konsoldieringsarbeidet i regi av NTFK/Stiklestadmuseene må være inkluderende før man kan snakke om et allment tilgjengelig, felles og pulserende museum.

Utkastet til uttalelse fikk full støtte i styret

SAK 15/09: DRØFTE LEDERS NOTAT OM KJØP AV BÆRBAR PC OG PROJEKTOR.

Styret sluttet seg til leders forslag om å anskaffe bærbar PC og projektor til historieformidling.

SAK 16/09: EVENTUELT

 1. Gamle bilder – henvendelse fra redaktør Ask Helge Bakken har snakket med redaktør Ask, Levanger-Avisa, om en spalte i avisa med gamle bilder. Det var Ask som tok kontakt om dette. Henvendelsen settes opp som sak på neste styremøte.
 2. Henvendelse fra Bjørn Røstad. Ola Indgaard fortalte om henvendelse fra Bjørn Røstad om å få Arne Espelund, NTNU, til et møte i Levanger om jernforekomstene i Levanger. Programmet for årsmøteperioden er lagt og et møte om jern må utstå til neste årsmøteperiode.
 3. Henvendelse fra Sidsel Wohlen om salg av årboka for 2009. Salgsansvarlige organiserer salget av 1200 eks. Salgsstart primo November.
 4. Den kulturelle skolesekken. Ola Indgaard tok opp om det er mulig å få til en kulturell skolesekk i regi av Levanger Historielag. Saken settes opp til neste styremøte.
 5. Henvendelse fra Henry Olsen, Trysil, om medlemsskap i Levanger Historielag.
 6. Henvendelse fra Jarle Aabakken om Julemessa i Dampskipsbrygga 28 og 29.11.2009. Historielaget deltar.

Møteboka opplest og godkjent.
Liv Kjønstad, Johs.Vongraven, Helge Bakken, Johan Ole Kjelstad, Jon Steinar Munkeby, Øystein Bergsve, Ola Indgaard