Styremøte Tirsdag 5/3-2024

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG TYSDAG 5/3 -2024

KLOKKA 15.30 PÅ  BIBLIOTEKET.

Forfall: Hilde Løvås.

Underskrivne møtte.

Oddny Bjøraas, ønskte vel møtt og leia møtet.

SAKER:

1.KONSTITUERING

– Leiar:       Oddny Bjøraas – årsmøtevald

– Nestleiar: Jostein Trøite

– Kasserar:  Øystein Lunnan

– Sekretær:  Åshild Bjørgum Øwre

b.Einar Hojem blir representant i skriftstyret

c. Hilde Løvås blir representant i medlemsbladet

d. Hogne Heir blir representant i kalenderutvalet

e. Anton Skei og Gunnar Kjølen repr. i turnemnda  

2.ÅRSMØTET

   Vi gjekk gjennom ein del praktiske ting, m.a. repr. i utval, (sak 1,b-c-d-e) 

3.ØKONOMI

   a. Status kontingent. Manglar frå 53 medlemmer.

   b. Sal på Marsimartnan,- salet gjekk godt, spesielt «Hoppboka».

4.MØTE VEDR. TRYKKERI

   VEDTAK: Vi tar opp saka på neste dtyremøte. Asbjørn Tingstad (redaktør)

    (Samr.)       blir invitert.

5. LAGER PÅ BRUSVE

    Vi snakka om:

   a. Arkiv – rydde

   b. Lagerlokale

   c. Arkivplass – Rådhuset – orientering

   Det kom mange gode framlegg (målgruppe) m.v. Vi kjem tilbake til saka.

   Vi tar ryddesjau tysdag 12/3 kl. ½ -11 på Brusve.

6. HEIMESIDA TIL HISTORIELAGET

    a. Oppdatere funksjonalitet.

    Vi bør ha eit møte med Tormod Hovd – som skal vera hjelpesmann.

    VEDTAK: Møte i mai.

7. BYGDEBOKNEMNDA

    Styret i bygdeboknemnda er det valde arbeidsutvalet i histtorielaget,dvs.

    leiar,Oddny Bjøraas, nestleiar, Jostein Tøite, kasserar, Øystein Haugan og

    sekretær, Åshild Bjørgum Øwre. (sjå sak 1).

8. ARKIVET ETTER JOHS. VONGRAVEN

    Vi kjem tilbake til saka.

    VEDTATT (Samr.)

9. GRAVMINNE

    Vi har ei gruppe som skal arbeide med dette: Gunnar Kjølen,

    Åshild Bjørgum   Øwre og (H.Ven, d.2023).

    Nytt medlem etter H. Ven: Hilde Løvås.

   VEDTATT (Samr.)

Sakene 10-12 utsett til neste møte.

Møteboka godkjend.

Aa. Bjørgum Øwre, sekr. (s.), Oddny Bjøraas, (s.), Anton Skei (s.),

Einar Hojem(s.), Gunnar Kjølen (s.), Øystein Haugan (s.). Inge Bjørkli (s.)

Anton Skei, (s.).

Styremøte Tirsdag 9/4-2024

STYREMØTE I LEVANGER HISTORIELAG TYSDAG 9/4 -2024

KLOKKA 15.30 PÅ  BIBLIOTEKET.

Forfall: Ingen.

Underskrivne møtte. Dessutan møtte redaktør for årboka, Asbjørn Tingstad, under sak 1.

SAKER:

1.ÅRBOKA. (Redaktøren, Asbjørn Tingstad, deltok)

   a. Nytt trykkeri.

   b. Prosessen med å lage årbok (utsett).

  Nytt trykkeri

  Kort orientering  v/Åshild om kvifor vi tenkjer på nytt trykkeri.

  VEDTAK: Ein tar kontakt med trykkeriet for å «stille spørsmål» slik at vi er

  (Samr.)      sikre før vi tar avgjerd. Desse drar: Oddny, Asbjørn og Åshild –

                    som kontaktar trykkeriet.  

2.ÅRBØKER TIL SKOLANE (Oppfølgjing av ryddesjau).

      Orientering v/Jostein.

      Vi held fram med arbeidet og kjem tilbake med/til saka.

3.PLAN og MØTE MED IT-RESSURS FOR BILLEDSERVER

   Orientering v/Oddny

   Den oppnemnde gruppa for å få dette «opp og gå», er i arbeid. Orientering om

   dette. Nytt møte er avtalt 13/4-24.

   Styret gir tilslutning til arbeidet og planane.

4.MEdLEMSBLADET

   v/Hilde

   Ei liste med mulege tema vart lagt fram, men meir stoff er ønskeleg.

5. LAGER ÅRBØKER – dokumenter og utstyr

    Vi har ikkje full oversikt (arbeid pågår).

    VEDTAK: Vi møtes på Brusve tysdag 16/4-24 klokka 12.00. (Samr.).

6. BUSSTUR

    Orientering v/Anton og Gunnar.

    Framlegg til tur: Frosta – 28. mai, 31. mai eller 1. juni.

    Mest truleg 31. mai eller 1. juni. Turnemnda avgjer.

7. MINNEGAVE ETTER Ola Indgaard (Frå 23/10-23)

    Orientering v/Oddny

    Vi har snakka om ein benk på Roknesvollen med namnet til

    Ola Indgaard på (minneplate/namneplate).

    Det blir arbeidd med saka.

8. VEGNAMN I KJØNSTADMARKA (Ny sak)

     Dok.: Brev/skriv frå Levanger kommune.

     Kort orientering om historielagets uttalerett i namnesaker v/Åshild.

     VEDTAK: Åshild arbeider med saka frå laget si side med hjelp av

     (Samr         Liv Kjønstad som er frå det aktuelle området.

     INFORMASJON:

  1. Delegater til årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag
  2. Digitale søk eldre årbøker + samarbeid LHL og Biblioteket
  3. Styreweb oppdatert
  4. Kulturuke 31. mai – 9. juni
  5. Byttebøker – andre historielag
  6. Tilskottsordning –innsamling/reg. av stadnamn
  7. Utvandrerjubileet i 2025

Etter styremøte var det konstituerande møte i Bygdeboknemnda .

Møteboka godkjend.

Aa. Bjørgum Øwre, sekr. (s.), Oddny Bjøraas, (s.), Øystein Haugan (s.),

Anton Skei (s.), Einar Hojem (s.), Asbjørn Tingstad (s.),Gunnar Kjølen (s.),

Inge Bjørkli (s.), Jostein Trøite, (s.), Hilde Løvås (s.).